Leśna Rada Rowerowa

Leśna konferencja z 2011 rokuLeśna konferencja z 2011 roku

W siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia z osobami odpowiedzialnymi za komunikację rowerową w mieście w celu omówienia zagadnień dotyczących komunikacji rowerowej w lasach okalających Gdynię oraz ustalenie priorytetów inwestycyjnych na najbliższy okres.

W toku dyskusji przedstawiciele SRG wskazywali na istniejące i potencjalne możliwości rozwoju tranzytowych szlaków rowerowych m.in. pomiędzy Chylonią, Demptowem, Witominem, Małym Kackiem oraz Karwinami. Istotną kwestią było wyznaczenie najważniejszych szlaków tranzytowych o charakterze metropolitalnym, czego przykładem jest koncepcja zmian na szlaku czerwonym łączącym Chylonię z Witominem tj. przedłużenie go do stacji SKM Leszczynki przez ul. Wiejską. Wskazywano także na potencjalnie duże możliwości połączenia ulicy Olkuskiej w Małym Kacku z ulicą Zofii Nałkowskiej na Karwinach, których nie da się wykorzystać bez wybudowania przepustu pod linią kolejową nr 201 na wysokości Krykulca.

W tym kontekście za niezwykle istotna jest przebudowa Węzła Karwiny na przyjazne dla rowerzystów skrzyżowanie szlaków leśnych i miejskich dróg rowerowych zarówno w układzie północ-południe, jak i wschód-zachód.

Poruszano również kwestię stanu dróg leśnych na poszczególnych odcinkach. Zwrócono uwagę na katastrofalny stan drogi pomiędzy kładką nad Estakadą Kwiatkowskiego i Demptowem (fragment Trójmiejskiego Szlaku Rowerowego), zły stan łącznika ulicy II Morskiego Pułku Strzelców na Witominie z ulicą Olkuską w Małym Kacku oraz łącznika Redłowo-Orłowo. Uczestnicy z nadzieją odnotowali planowany projekt modernizacji leśnych szlaków rowerowych planowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Spotkanie zakończono wskazaniem pomysłów na poprawienie przebiegu szlaków (przede wszystkim na północ od Witomina) oraz ustaleniem, że w pierwszej kolejności należy zmodernizować łącznik Witomino-Mały Kack, jako kontynuację działań inwestycyjnych Lasów Państwowych, które w 2015 roku przeprowadziły modernizację łącznika ulic Olkuskiej i Strzelców w Małym Kacku. Miejmy nadzieję, że uda się tą inwestycję zrealizować jeszcze w tym roku.