Statut Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Rowerowa Gdynia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, dzia­ła na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem jego członków o celach niezarobkowych.

 

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

 

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szcze­gólnym uwzględnieniem Gdyni i województwa pomorskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych założeniach programowych.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowa­dzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może używać odznak, logo i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 8

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy:

 1. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej, propagowania alternatywnego środka transportu jakim jest rower, oraz współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami posiadającymi podobne do Stowarzyszenia cele.
 2. Działania na rzecz poprawy warunków przemieszczania się rowerem po mieście i jego okolicach w szczególności poprzez rozwój infrastruktury rowerowej.
 3. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Działania w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg rowerowych.
 5. Współpraca z organami administracji publicznej w szczególności samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej.
 6. Prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju i za granicą.
 7. Kształtowanie polityki komunikacyjnej minimalizującej szkodliwy wpływ na środowisko.
 8. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym, ekologicznym i turystycznym.
 9. Krajoznawstwo, rekreacja oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych.
 10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 11. Działalność w zakresie ochrony środowiska.
 12. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

 

 

§ 9

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1)Działanie na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom.

2)Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi.

3)Rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym.

4)Prowadzenie badań w zakresie poprawy warunków przemieszczania się rowerem po mieście i jego okolicach, w tym możliwego przebiegu tras rowerowych.

5)Współpraca z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej.

6)Występowanie i współdziałanie z  organami administracji samorządowej i rządowej w sprawach dotyczących statutowych celów Stowarzyszenia.

7)Monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju rowerowej infrastruktury.

8)Monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służącym rowerzystom.

9)Działania na rzecz ograniczania i spowalniania ruchu samochodowego w mieście celem tworzenia odpowiednich warunków dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

10)Propagowanie założeń zrównoważonego transportu: rower, komunikacja miejska, kolej.

11)Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących polityki rowerowej.

12)Współpracę z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi,  posiadającymi podobne cele działania.

13)Organizowanie akcji oraz imprez propagujących rower oraz inne ekologiczne środki transportu.

14)Organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.

15)Organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów, odczytów, konferencji, zjazdów, narad, konkursów, wystaw związanych z promocją i rozwojem ruchu rowerowego.

16)Współpracę z mediami.

17)Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego.

18)Organizowanie lobbingu na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.

19)Propagowanie aktywności fizycznej i innych form zdrowego stylu życia.

20)Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej związanych z celami Stowarzyszenia (wydawnictwa papierowe i internetowe).

21)Prowadzenie strony internetowej dotyczącej działalności Stowarzyszenia.

22)Gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

23)Inne działania, zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba praw­na może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania i wieku, któ­ra złoży pisemną deklarację.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd na podstawie rekomendacji członka Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W przypadku osoby w wieku poniżej 18 roku życia do uzyskania członkostwa wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Członek w wieku poniżej 16 roku życia nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i praw­na deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji ce­lów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, w której określi rodzaj i sposób świadczonej pomocy, na podsta­wie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 6.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wnio­sła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 7.  Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia,
 3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Sto­warzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

 

§ 14

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statuto­wych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członko­wie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożo­nej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 9 (dziewięć) miesięcy,
 • z powodu naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
 • z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego,
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Wal­nym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w gło­sowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwa­nia kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można jednorazowo powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwy­kłą większością głosów, jeżeli w głosowaniu udział wzięła co najmniej połowa członków upraw­nionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stano­wią inaczej.

 

§ 19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje się raz w roku.
 4. O miejscu, terminie, porządku obrad Walnego Zebrania Członków i sposobie głosowania Zarząd powiadamia co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, za pośrednictwem poczty elektronicznej tych członków, którzy podali Zarządowi swój adres e-mail oraz wyrazili zgodę otrzymywania zawiadomień o Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listami poleconymi pozostałych członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i może obradować wyłącznie nad sprawami, dla któ­rych zostało zwołane.
 2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków może wskazywać dwa terminy Walnego Zebrania, przy czym drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień co pierwszy. W drugim terminie Walnego Zebrania uchwały mogą zapadać jeżeli w głosowaniu wzięła udział co najmniej 1/4 (jedna czwarta) członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 4. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 5. powierzanie funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa członkom Zarządu,
 6. udzielanie Zarządowi absolutorium,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 11. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej zapłaty,
 12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kom­petencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§ 22

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2 do 4 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa. Powierzenie funkcji prezesa oraz wiceprezesa członkom Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Przy podejmowaniu uchwał w razie równej liczby głosów głos prezesa jest rozstrzygający.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby spoza Zarządu, w tym nie będące członkami Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób, w tym przewodniczącego który kieruje jej pracami.
 3. Wyboru przewodniczącego dokonuje Komisja na pierwszym posiedzeniu, przy czym w trakcie trwania kadencji członków Komisji może nastąpić zmiana przewodniczącego Komisji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli pod względem legalności, celowości, rzetelności działań Stowarzyszenia. Komisja w celu wykonywania swych działań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalno­ści Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Za­rządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Sposób reprezentacji

 

§ 26

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działający łącznie.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

 

Rozdział VI.  Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze spon­soringu,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Sto­warzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzysze­nia podejmuje Zarząd.
 4. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.
 5. W Stowarzyszeniu zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII.  Komunikacja elektroniczna

 

§ 28

 

 1. W Stowarzyszeniu dopuszcza się korzystanie z elektronicznych środków komunikacji, w tym zwłaszcza Internetu, w szczególności w zakresie:
 1. prowadzenia strony internetowej Stowarzyszenia oraz świadczenia za jej udziałem nieodpłatnych usług elektronicznych,
 2. konsultacji działań Zarządu z członkami Stowarzyszenia,
 3. przyjmowania uwag, postulatów i pomysłów członków Stowarzyszenia,
 4. składania przez członków (członków organów) Stowarzyszenia wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, a także składania wniosków do organów Stowarzyszenia,
 5. pozyskiwania i przyjmowania nowych członków,
 6. podejmowania działań na rzecz celów Stowarzyszenia oraz funkcjonowania Stowarzyszenia w cyberprzestrzeni.
 1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może opracować regulamin dotyczący korzystania z elektronicznych środków komunikacji w obszarach wskazanych w ust.1 powyżej. Opracowując regulamin Walne Zebranie Członków weźmie pod uwagę aktualny stan rozwoju technologii mediów elektronicznych oraz skalę ich upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd dołoży starań dla upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia znajomości i wykorzystania elektronicznych środków komunikacji.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy czym w głosowaniu wziąć udział powinna co najmniej połowa członków upraw­nionych do głosowania.

 

§ 30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy czym w głosowaniu wziąć udział powinna co najmniej połowa członków upraw­nionych do głosowania.